ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และเสนองานกิจการคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
โดยเว็บนี้จะรวบรวมความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ และพระภิกษุ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป
    จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ มา เกน เทฺว อคมิตฺถ เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺมํ อาทิกลุยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺรํ ปริสุทฺธํ พฺรหมฺจริยํ ปกาเสถ   (วิ มหา. ๔/๓๒/๓๙) 
           
    ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปร่วมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ ครบบริบูรณ์ บริสุทธิ์

เมื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ก็จะทราบได้ว่า บุคคลผู้ทำหน้าที่ประกาศพระพุทธศาสนา มีอยู่ ๒ ประเภท คือ
    ๑. ผู้ที่แสดงธรรมอยู่ประจำสำนัก  เรียกว่า พระธรรมกถึก    
    ๒. ผู้ที่เดินทางไปหาผู้ที่ควรได้รับฟังพระธรรม  เรียกว่า พระธรรมทูต

พระธรรมทูต คือ ผู้นำข่าวสารทางศาสนาไปแจ้งแก่ ประชาชน
    ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง ๒ ประเภทนี้ ย่อมมีความสำคัญและมีความจำเป็นเท่าเทียมกัน เพียงแต่ว่า มีงานหนักคนละด้านคนละคราวเท่านั้น เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วพระธรรมกถึกในยามปกตินั่นเองได้อาสาสมัครทำงานพระธรรมทูตในคราวจำเป็นและเมื่อหมดความจำเป็นแล้วพระธรรมทูตก็ทำหน้าที่พระธรรมกถึก ดังนั้น ผู้ประกาศพระพุทธศาสนาทั้ง ๒ ประเภท จึงรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและอาจเป็นบุคคลเดียวกันได้