พระเทพปริยัติเมธี
(ผศ.ดร.,พธ.ด,รปด.)
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
วัดนครสวรรค์ (พระอารามหลวง)
ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองฯ  จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๖๓๘๑
พระราชปัญญาเวที
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
วัดตากฟ้า (พระอารามหลวง) ต.ตากฟ้า
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๙๐
โทร.๐ ๕๖๒๔ ๑๑๓๔
งานการศึกษา , งานศึกษาสงเคราะห์
พระราชพรหมาจารย์ วิ.
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
วัดคีรีวงศ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. ๐๘ ๖๒๐๕ ๖๒๙๐
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา,สาธารณสงเคราะห์
พระโสภณวราภรณ์
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด
วัดนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร.๐๘ ๑๓๗๙ ๔๖๖๗
โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๐๐๐๖
พระอมรเมธี
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด
วัดตากฟ้า  ต.ตากฟ้า
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๙๐
โทร.๐ ๕๖๒๔ ๑๑๓๔
พระครูนิยมกิจจานุกิจ
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด
วัดคีรีวงศ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๘๕๙ ๑๕๑๑
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และเสนองานกิจการคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
โดยเว็บนี้จะรวบรวมความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ และพระภิกษุ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป