พระครูสมุห์ไพโรจน์
เจ้าอาวาส


ประวัติเจ้าอาวาสวัดโป่งสวรรค์